Thursday, January 23, 2014

星星月亮“我有缺点吗?"       
“有!多的就像天上的星星!"       
“那我优点多吗?"         
 “有!少的就像天上的太阳。"         
“那你为什么还要和我做朋友?"      
“因为太阳一出来,  星星就看不见了!"        
     永远用欣赏的眼光看待一切!
一切从心开始,心门打开了,世界是充满色彩!


No comments:

Post a Comment